สาระน่า่รู้ เกี่ยวกับบ้าน รับสร้างบ้าน แบบบ้านสองชั้น  
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
การเตรียมหลักฐาน
SAHASUTHA : รับสร้างบ้าน, แบบบ้านสองชั้น
 
 

      1. สำเนาโฉนดที่ดินแปลงที่ปลูกสร้างทุกหน้า ขนาดเท่าต้นฉบับ จำนวน 5 ชุด

      2. สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน และผู้ขออนุญาตปลูกสร้าง จำนวน 5 ชุด

      3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการของเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน และผู้ขออนุญาตปลูกสร้าง จำนวน 5 ชุด

      4. สำเนาใบรับรองรายได้ของท่านและผู้กู้ร่วมพร้อมหลักฐาน ในกรณีขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับสถาบันการเงิน

      5. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการกับราชการ ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้เตรียมเอกสารให้

      **เอกสารสำเนาทุกฉบับต้องมีลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง**


บริการขออนุญาต เลขบ้าน มิเตอร์ประปา ไฟฟ้า

      บริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการขออนุญาตปลูกสร้างและขอเลขที่บ้านให้กับลูกค้า โดยบริษัทฯ จะไม่คิดค่าดำเนินการ ในการขอเอกสารแต่อย่างใด แต่ลูกค้าต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมตามรายการ ส่วนการขอติดตั้งมิเตอร์น้ำชั่วคราวและมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวที่จะใช้ในระหว่างการก่อสร้างนั้น บริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการขอตามรายละเอียดดังนี้
 
 
  - ค่าใช้จ่ายในการขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราว ของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัทฯ จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง แต่ในกรณีที่ต้องมีการปักเสา พาดสายเพิ่มเติม และค่าใช้จ่ายอื่นนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวตามปกติ ลูกค้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินนั้น
 
  - ค่าใช้จ่ายในการขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าถาวร ลูกค้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด ตามมาตรฐานของการไฟฟ้าที่กำหนดไว้ ซึ่งบริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการให้ลูกค้าโดยไม่คิดค่าบริการ
 
  - ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาชั่วคราวของการประปานครหลวง บริษัทฯ จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ลูกค้า (เฉพาะมีเมนประปาผ่านหน้าที่ดินที่ปลูกสร้างเท่านั้น) ในกรณีมีการขุดลอดถนนเพื่อติดตั้งมิเตอร์ และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมในการขอติดตั้งมิเตอร์ชั่วคราวตามปกติ ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินนั้น
 
  - ค่าใช้จ่ายในการขอติดตั้งมิเตอร์ประปาถาวร ลูกค้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด ตามมาตรฐานของการประปานครหลวงซึ่งกำหนดไว้ ซึ่งบริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการให้ลูกค้าโดยไม่คิดค่าบริการ
 
       กรณีน้ำบาดาลทั่วไปและน้ำประปา ที่ขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หรือการประปาส่วนภูมิภาค ลูกค้าต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการขอติดตั้งมิเตอร์ประปา (ค่ามิเตอร์, ค่าประกันการใช้น้ำ, ค่าท่อ, ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าดำเนินการของ อบต.) โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการและรับผิดชอบค่าน้ำที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้างของบริษัทฯ

       เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะำทำเรื่องโอนมิเตอร์ชั่วคราวให้ โดยลูกค้าชำระค่าโอนเป็นเงิน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) หรือแล้วแต่ค่าโอนในแต่ละแห่ง ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงประเภทการใช้น้ำตามปกติ ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนดังกล่าว
 
 
หมายเหตุ :  - กรณีลูกค้ามีความประสงค์จะขอย้ายมิเตอร์น้ำจากตำแหน่งที่ติดตั้งมิเตอร์ชั่วคราว ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น 
                 - ราคาค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟฟ้า อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่การไฟฟ้านครหลวงกำหนด 
             
              **บริการเสริมตรงนี้ จะมิใช่ส่วนหนึ่งของสัญญา**


การรับประกันและบริการหลังปลูกสร้างบ้าน

      1. รับประกันคุณภาพทั่วไป โดยการตรวจสอบและซ่อมแซมให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หลังการส่งมอบบ้าน ตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทฯ กำหนด เป็นระยะเวลา 1 ปี 
 
      2. รับประกันการป้องกันปลวก นับจากวันที่อัดน้ำยาลงดินครั้งแรกระหว่างก่อสร้าง โดยบริษัทฯ ป้องกันปลวกที่บริษัทฯ เลือกใช้เป็นระยะเวลา 3 ปี
 
     3. รับประกันการรั่วซึม แตกร้าว ของแผ่นหลังคา เป็นระยะเวลา 5 ปี 
 
     4. รับประกันการทรุดตัวของโครงสร้างหลัก ตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทฯ กำหนด เป็นระยะเวลา 5 ปี

การบริการพิเศษ

      1. บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ท่านที่ประสงค์จะขอกู้เงินในการปลูกสร้าง ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะติดต่อกับธนาคาร และสถาบันการเงินต่างๆ และอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน ไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบของสถาบันการเงิน โดยท่านเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมของสถาบัน

      2. บริการออกแบบบ้านใหม่ นอกเหนือจากแบบมาตรฐาน ทางบริษัทฯ ยินดีให้บริการออกแบบให้โดยไม่คิดค่าบริการออกแบบใดๆ โดยลิขสิทธิ์ในแบบทั้งหมด เป็นของทางบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ สามารถนำไปสร้างใหม่ได้

      3. บริการออกแบบบ้านใหม่นอกเหนือจากข้อ 2 ทางบริษัทฯ ยินดีให้บริการ โดยจะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากราคาค่าก่อสร้างในอัตรา 3.5% หากวงเงินค่าก่อสร้างไม่เกิน 5 ล้านบาท และ 3.25% หากวงเงินค่าก่อสร้างสูง 5-10 ล้านบาท และ 3% หากวงเงินค่าก่อสร้างเกิน 10 ล้านบาท โดยคิดค่าก่อสร้าง 17,500 บาทต่อตารางเมตร โดยบริษัทฯ จะไม่นำไปสร้างอีก ลิขสิทธิ์เป็นของท่าน

 รับสร้างบ้าน แบบบ้านสองชั้น
โทร 0-2542-2955-6, 0-2542-2691-2, 0-2542-2244
E-mail. info@sahasutha.com
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน   บ.อะไลฟ์เฮ้าส์ จำกัด  STBUILDER
Copyright ? 2004 SAHASUTHA CO.,LTD. All right reserved.
WEB SITE by  www.eTradeForce.com

บริษัท สหสุธา เรารับสร้างบ้านใส่ใจทุกรายละเอียด

รับสร้างบ้าน | แบบบ้านสองชั้น