สาระน่า่รู้ เกี่ยวกับบ้าน รับสร้างบ้าน แบบบ้านสองชั้น  
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
การเตรียมที่ดิน
SAHASUTHA : รับสร้างบ้าน, แบบบ้านสองชั้น
 
        1. ท่านต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยสมบูรณ์ หากไม่ใช่จะต้องได้รับการยินยอมจากผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินเป็นลายลักษณ์อักษร

      2. หากใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับสถาบันการเงิน ท่านจะต้องมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นๆ หรือผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินจะต้องจดจำนองเป็นผู้กู้ร่วมกับท่าน

      3. สถานที่ปลูกสร้างจะต้องอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หากสถานที่ปลูกสร้างอยู่นอกเหนือเขตที่กล่าวนี้ บริษัทฯ จะรับพิจารณาปลูกสร้าง เป็นรายๆ ไป โดยเพิ่มค่าดำเนินการตามความเป็นจริง

      4. สถานที่ปลูกสร้างจะต้องมีทางให้รถบรรทุก 10 ล้อเข้าถึง ได้โดยสะดวก หากสถานที่ปลูกสร้างคับแคบ ต้องขนถ่ายวัสดุ ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น

       5. สถานที่ปลูกสร้างหากต้องถมดิน, ถางหญ้า, ตัดต้นไม้, รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม ลูกค้าต้องดำเนินการให้เรียบร้อย โดยลูกค้าจะเป็นผู้ดำเนินการเองก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าไปดำเนินการก่อสร้างให้ท่าน

      6. สถานที่ปลูกสร้างอยู่ในที่ส่วนบุคคลต้องเสียค่าผ่านทาง, ค่ามัดจำ, ซ่อมแซมถนน-สะพาน หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เกี่ยวกับเส้นทางเข้า-ออก ลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการเอง

      7. สถานที่ปลูกสร้างต้องมีพื้นที่ให้บริษัทฯ กองวัสดุก่อสร้าง และปลูกที่พักคนงาน ขนาดตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ (ไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร) หากไม่มีสถานที่ดังกล่าว ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
      
      8. สถานที่ปลูกสร้าง จะต้องมีสายเมนไฟฟ้าแรงต่ำ และท่อเมนประปาผ่าน

      9. สถานที่ปลูกสร้างบ้าน หากสภาพที่ดินมีความจำเป็นต้องใช้เสาเข็มเจาะ นอกเหนือจากเสาเข็มตอตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนดไว้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น  
 รับสร้างบ้าน แบบบ้านสองชั้น
โทร 0-2542-2955-6, 0-2542-2691-2, 0-2542-2244
E-mail. info@sahasutha.com
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน   บ.อะไลฟ์เฮ้าส์ จำกัด  STBUILDER
Copyright ? 2004 SAHASUTHA CO.,LTD. All right reserved.
WEB SITE by  www.eTradeForce.com

บริษัท สหสุธา เรารับสร้างบ้านใส่ใจทุกรายละเอียด

รับสร้างบ้าน | แบบบ้านสองชั้น