ข่าวสารเกี่ยวกับการ รับสร้างบ้าน ออกแบบบ้านสองชั้น  
 
 
 
   
  สหสุธารับสร้างบ้าน มีข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ มากมาย ที่น่าสนใจ ซึ่งมีการประมวลภาพ ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ให้ท่านได้ชมดังนี้...
   
 
วิบูล จันทรดิลกรัตน์ Passion for Quality is our Sustainable Growth
วิบูล จันทรดิลกรัตน์
Passion for Quality is our Sustainable Growth

      ชื่อชั้นของ วิบูล จันทรดิลกรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหสุธา จำกัด
ในฐานะ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ในวงการธุรกิจรับสร้างบ้านแล้วนับว่า
ไม่น้อยหน้าใครและคำตอบนี้ยิ่งไม่เป็นที่กังขาเมื่อชายผู้นี้ขึ้นรั้งตำแหน่ง
นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (HBA) ระหว่าง สมัยปี 2553-2554 มานี้ และมุ่ง
หวังที่จะพัฒนาตลาด และผู้บริโภคให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจรับ
สร้างบ้าน ตลอดจนการมุ่งยกระดับธุรกิจรับสร้างบ้านให้ได้มาตรฐานและมีการ
แข่งขันกันอย่างเป็นธรรมรวมทั้งความพยายามที่ จะผลักดันการใช้ “สัญญา
มาตรฐาน” เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและลดการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค

      ในฟากของความเป็นเจ้าของกิจการนั้นกล่าวได้ว่า การเติบโตอย่างยั่งยืน
ของ สหสุธา มาจากการ “ถวิลหา” งานบริการและโปรดักต์ระดับคุณภาพและ
ความเป็นธรรม บนราคาที่สมเหตุสมผล ขณะเดียวกัน ก็เดินบนระนาบของการ
สานสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างยาวนานนับทศวรรษของ วิบูล เอง นับแต่การเปิด-
ปิดการขาย การให้บริการก่อน-หลังการขาย ตลอดจนการเยี่ยมลูกค้าอย่างสม่ำ
เสมอ การบริหารความสัมพันธ์แบบ Relationship Marketing ของวิบูล จึงเป็น
ปราการสำคัญของการเติบโตอย่างยั่งยืนของ สหสุธา นอกเหนือจากความแข็ง
แกร่งที่ได้สั่งสมประสบการณ์จากการรับก่อสร้างงานอาคารทุกชนิดมานับแต่
ก่อตั้งในปี 2532 เนื่องจากกิจการของ สหสุธา นั้นให้บริการทางด้านวิศวกรรม
และสถาปัตยกรรมแบบครบวงจร ทั้งงานที่เกี่ยวกับงานโครงสร้างและรูปแบบ
ภายใน-ภายนอกตัวอาคาร

      นอกจากนี้ สหสุธา ซึ่งนำโดย วิบูล ยังแตกบริษัทในเครืออีกแห่งเป็น
บริษัท อะไลฟ์เฮ้าส์ จำกัด เพื่อรับงานสร้างบ้านในเซ็กเม้นต์ Value for Money
และทำให้ตำแหน่งทางการตลาดของ สหสุธา ชัดเจนขึ้นว่า เป็นบริษัทรับสร้าง
บ้านระดับพรีเมี่ยม

       “เราพิถีพิถันในทุกขั้นตอนการสร้างบ้านเน้นการทำงานและการเติบ
โตอย่างมีคุณภาพเป็นสำคัญ ผมไม่ค่อยเคยเห็นลูกค้าต่อว่าว่าคุณภาพ
คุณดีแต่คุณทำงานช้า คนปลูกบ้านชอบอยู่อย่างเดียวคือ ขอให้ได้งาน
คุณภาพช้านิดช้าหน่อยไม่เป็นไรที่สำคัญสำหรับธุรกิจของสหสุธาแล้ว
ผมออกตรวจหน้าไซต์งานเอง"
      นี่คือสไตล์การทำงานแบบถึงลูกถึงคนของ วิบูล และมีนโยบาย 4 ประการ นับแต่ก่อตั้ง บริษัท สหสุธา จำกัด ว่า “1. เราเน้นความซื่อ
สัตย์ ตรงไปตรงมากับลูกค้าให้สมกับที่ได้รับความไว้วางใจ 2.ขยันที่จะเอาใจใส่บ้านลูกค้าเหมือนบ้านของเรา แม้แต่รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ
ที่ลูกค้าอาจมองข้ามไป 3.ต้องช่วยลูกค้าประหยัดต้นทุนด้วย โดยเลือกใช้วัสดุที่ดี ราคาไม่แพงมากเกินไป พร้อมทั้งอธิบายข้อดี ข้อเสีย
ของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ลูกค้าเลือกใช้งานได้คุ้มค่ากับเงินที่ต้องจ่ายตามสไตล์ของลูกค้าแต่ละราย 4.ราคาต้องสมเหตุสมผล โดยเราใช้หลัก
เกณฑ์การคิดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอย่างมีเหตุมีผลกับลูกค้าอย่างยุติธรรม ลูกค้าต้องได้บ้านที่คุณภาพดี”

      ในฟากของการเป็น นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน นั้นคุณวิบูลกล่าวถึงที่มาของการรวมตัวเพื่อจัดตั้งสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านว่า เพื่อ
สร้าง “พลังผนึก” ระหว่างสมาชิกในด้านต่างๆ และเป็นศูนย์กลางให้กับผู้ประกอบการและผู้บริโภค อีกทั้งต้องการสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้
บริโภค โดยการขับเคลื่อนมาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งให้กับฟากของผู้ประกอบการและผู้บริโภค

      “เป้าหมายของ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านนั้น ตั้งขึ้นมาจากการรวมตัวของผู้ประกอบการส่วนใหญ่ของประเทศ และเน้นทำตลาดในพื้นที่
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ปัจจุบันเรามีสมาชิกอยู่ 99 ราย และมีอัตราสมาชิกเพิ่มขึ้นทุกเดือน โดยแบ่งเป็นบริษัทรับสร้างบ้าน 45 ราย และ
สมาชิกวิสามัญ (ข) ที่ทำธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจรับสร้างบ้านอีก 54 ราย”

      ณ วันนี้ กล่าวได้ว่า ผู้บริโภคยังขาดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจรับสร้างบ้านอยู่มาก ซึ่งเขาถือเป็นภารกิจสำคัญของสมาคมฯ ที่จะต้อง
เร่งเดินหน้าสานต่อเพื่อให้ความรู้กับผู้บริโภค นอกเหนือจากความร่วมมือเพื่อความแข็งแกร่งทางธุรกิจของผู้ประกอบการ เนื่องจากความ
เป็นจริงในวันนี้ผู้บริโภคที่อยากปลูกบ้านของตนเองมีสถานะเป็นเสมือนผู้ที่ปลูก “บ้านหลังแรก” เสมอ

      นั่นคือ การเรียนรู้ด้วยบทเรียนราคาแพงจาก “บ้านหลังแรก” ซึ่งทางออกที่สมาคมฯ เร่งเดินหน้าอยู่ขณะนี้ คือการให้ความรู้ทั้งจาก
เว็บไซด์ (www.hba-th.org) การเข้าเยี่ยมชมการจัดงานของสมาคมฯ การสัมมนา ฯลฯ

      วิบูล กล่าวว่า ผู้บริโภคที่ต้องการปลูกบ้านควรข้อมูลเบื้องต้นด้วยตนเองเสียก่อนซึ่งสมาคมฯ เราก็มีหลายช่องทางให้เข้าไปค้นหาความรู้
เพียงแต่ว่าจะทำอย่างไรจึงจะทำให้ผู้บริโภครู้จักสมาคมฯ

      ขณะที่เป้าหมายสำคัญอีกประการที่นายกสมาคมฯ อย่างเขาต้องการผลักดันระหว่างรั้งตำแหน่ง คือ การเดินหน้า “ไขก๊อก” กรณี “สัญญา
มาตรฐาน” ให้เป็นรูปธรรม เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ลูกค้าและแก้ปัญหาการเอารัดเอาเปรียบ

      “จริงๆ แล้ว เป้าหมายของการรับสร้างบ้านก็คือการทำบ้านให้เสร็จภายใน “ระยะเวลาที่พึงพอใจด้วยกันทั้งสองฝ่าย” ว่า “ทำได้” ซึ่งปัญหา
มักอยู่ตรงที่การทำอย่างไรหรือทำอะไรให้บรรลุข้อตกลงเท่านั้น แต่ส่วนใหญ่แล้วจะมีอะไรบางอย่างที่เข้ามาและทำให้เบี่ยงเบนออกไป จึง
ทำให้เกิดปัญหาการร้องเรียนกันเกิดขึ้น”

      วิบูล ชี้ถึงสถานะของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการและลูกค้าระหว่างการทำสัญญา ตลอดจนข้อเสนอแนะว่าในกรณีที่บริษัทรับ
สร้างบ้านถ้ายังไม่ได้เซ็นสัญญาว่าจ้างกับลูกค้าที่จะสร้างบ้าน เราถือได้ว่าทั้งสองฝ่ายมีศักดิ์ศรีเท่ากัน หรือพูดง่ายๆ ก็คือเราเป็น “คู่ค้า” กัน
แต่ถ้าเมื่อใดที่เราเซ็นสัญญารับสร้างบ้านกับลูกค้าแล้ว ผมถือว่าบริษัทรับสร้างบ้านเป็น “ลูกจ้าง” ของ “ผู้ว่าจ้าง” ทันที ดังนั้น จะต้องทำงาน
เพื่อ “สนองตอบ” ผู้ว่าจ้างภายใต้ “เงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา”

      แต่หากว่า ผู้บริโภคถูกบริษัทรับสร้างบ้านที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ เอาเปรียบก็สามารถร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรที่สมาคมฯ หรือ
ถ้าผู้บริโภคไม่แน่ใจในรายละเอียดของสัญญาก็สามารถเข้ามาปรึกษาได้ที่สมาคมฯ ได้ ส่วนรายละเอียดของสัญญานั้นตัวผู้บริโภคสามารถ
เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมฯ

      อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดูแลผู้บริโภคและผู้ประกอบการเป็นไปอย่างรัดกุมมากขึ้นทางสมาคมฯ จึงได้เพิ่มกฏระเบียบต่างๆ มากขึ้นโดย
สมาคมฯ จะมีการประชุมใหญ่ในช่วงปลายปีนี้ก็จะมีการเสนอให้แก้ไขกฎระเบียบเพิ่มเติมอีก 3-4 ข้อ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการเอา
เปรียบผู้บริโภค Passion for Quality is Sustainable Growth

      ประโยคนี้จึงน่าจะเป็นนิยามที่สรุปความเป็น “สหสุธา” ผ่านการขับเคลื่อนของวิบูล และเป็นปณิธานของเขาในการขับเคลื่อน
สมาคมฯ ด้วย
ที่มา : นิตยสาร Business Owner ฉบับ เดือน ตุลาคม 2010
   
 
โทร 0-2542-2955-6, 0-2542-2691-2, 0-2542-2244
E-mail. info@sahasutha.com
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน   บ.อะไลฟ์เฮ้าส์ จำกัด  STBUILDER
Copyright ? 2004 SAHASUTHA CO.,LTD. All right reserved.
WEB SITE by  www.eTradeForce.com

บริษัท สหสุธา เรารับสร้างบ้านใส่ใจทุกรายละเอียด

รับสร้างบ้าน | แบบบ้านสองชั้น